Thanksgiving Day meal Distribution

Prepared meal & a serving of pie- ALL ARE WELCOME!

Key School, 2230 S. 8th Street 

Thursday, November 26, 2020 11:30 AM – 1 PM

Dear Neighbor, 

SEAMAAC and our Step Up to the Plate Program partners will be 

serving meals and pies on Thanksgiving Day, Thursday, November 26, 2020. While many of us are unable to gather with our families and friends this year, we are thankful for our supportive community of volunteers and neighbors, and we hope you will stop by to pick up a meal to bring home. – SEAMAAC 

Hội SEAMAAC và các hội phân phát thức ăn trong thành phố 

Philadelphia sẽ phân phát thức ăn và bánh nướng vào ngày lễ Tạ Ơn, thứ năm, Key School 

ngày 26 tháng 11, năm 2020. Mặc du năm nay chúng ta không thể tụ họp với gia đình và bạn bè vào ngày lễ Tạ Ơn, hội SEAMAAC biết ơn cộng đồng đã luôn luôn ủng 

hộ hội SEAMAAC trong nhiều 

2230 S. 8th Street 

năm nay, va chúng tôi hy vọng quý vị sẽ đến để nhận được một bữa ăn để mang về 

nhà. 

ALL ARE 

Phân phối bữa ăn cho ngày lễ tạ ơn (thức ăn và bánh nướng) 

Ngày Tháng Năm: 

WELCOME! 

Thứ năm, Ngày 26 Tháng 11, Năm 2020, từ 11:30 sáng – 1 giờ chiều 

Địa điểm: Trường 

Key, 2230 S. 8 Street, Philadelphia, PA 19148 

बहीबार नोभेबरमा छबीस सीयाक र लेट कायमको चरणमा खाना र पाईह तुत गरनेछ।यस वषहामीमयेधेरैले आना परवार र साथीहसँग भेला न सम नुपदन यसैलेहामी वयंसेवकह र छमेकहको सहयोगी समुदायको लाग धयवाद छ।कृपया आउनुहोस्र खाना लनुहोस्कायम: धयवाद दनको लाग खाना वतरणमत: बहीबार, नोभेबर छबीस, बहान11:30 देख दउँसो१ समान:Key School, 2230 S. 8th Street, Philadelphia, PA 19148 

seamaac.org/hunger-relief

SEAMAAC y nuestros socios en programa Step Up To The Plate serviremos comidas y tartas en el Día de Acción de Gracias, jueves, 26 noviembre, 2020. Aunque muchos de nosotros no podemos reunirnos con nuestros familias y amigos este año, estamos agradecidos por nuestra comunidad de apoyo de voluntarios y vecinos, y esperamos que usted pasara y recogerá una comida para disfrutar en casa. Evento: Día de Acción de Gracias Distribución de Comidas (comida preparada y un porción de tarta)Fecha: jueves, 26 noviembre, 2020, 11:30am – 1pmUbicación: Escuela Key, 2230 S. 8th St, Philadelphia, PA 19148 

SEAMAAC dan mitra kami, Program Step Up to the Plate, akan menyajikan makanan dan kue pie pada Hari Thanksgiving, Kamis, 26 November 2020. Meskipun banyak dari kita tidak dapat berkumpul dengan keluarga dan teman-teman kita tahun ini, kami berterima kasih atas dukungan komunitas kami, para relawan,dan tetangga sekalian. Kami harap Anda bisa mampir untuk mengambil makanan untuk dibawa pulang. Acara: Pembagian Makanan Hari Thanksgiving (Makanan siap saji & satu porsi kue pie)Tanggal: Kamis, 26 November 2020, jam 11.30 – 1.00 siang Lokasi: Key Elementary School, 2230 S. 8th Street, Philadelphia, PA 19148 

SEAMAAC和我们Set Up to the Plate项⽬的合作伙伴将在2020年11⽉26⽇(星期四)感恩节提供餐 饭和馅饼。虽然我们许多⼈今年⽆法与家⼈和朋友相聚,但我们感恩我们有志愿者和邻居组成的⽀持 社区,我们希望您顺道领⼀份⻝物带回家。 

Event: Thanksgiving Day Meal Distribution (Prepared meal & a serving of pie) 事件:感恩节餐⻝ 分发(做好的饭菜和⼀份馅饼) 

Date: Thursday, November 26, 2020, 11:30 AM – 1 PM ⽇期:2020年11⽉26⽇,星期四,上午 11:30 –下午1点 Location: Key School, 2230 S. 8th Street, Philadelphia, PA 19148 地点:Key School,南⼋街 2230号,费城,PA19148 

seamaac.org/hunger-relief


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s